De club

Organisatienota

ORGANISATIENOTA 2023

Doelstelling

  • het organiseren van wielerwedstrijden op het grondgebied Berlare deelgemeente Uitbergen
  • het inzamelen van financiële middelen om de werking mogelijk te maken
  •  het leveren van hulp bij organisatie van wielerwedstrijden opgezet door derden
  • het promoten en actief organiseren van het wielertoerisme
 

Juridische vorm

Wielerclub WTC De Dorpsvrienden Uitbergen is eenvereniging zonder winstoogmerk gesticht op 01/08/2012, geregistreerd als vzw onder het nummer  847.780.295, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10/08/2012, en tevens aangesloten bij  Cycling Vlaanderen vzw onder het stamnummer 720007013 

   Vrijwilligers

 

Alle wettelijke bepalingen in het kader van de wetgeving op het vrijwilligerswerk, van kracht per 01.01.2006, zullen in toepassing worden gebracht binnen de vereniging.

 

  Verzekering

 

Conform de wet van 3 juli 2005 die sinds 01.01.2006 van kracht is, zijn de vrijwilligers verzekerd onder de collectieve polis onderschreven door de federatie.

Zoals bepaald door voormelde wet geniet de club en zijn vrijwilligers dekking voor hun burgerlijke aansprakelijkheid en dit met de kapitalen die reeds voorzien zijn in de polis. Bovendien werd voor de vrijwilligers bij wielerwedstrijden bijkomende dekking voorzien met een persoonlijke ongevallenverzekering voor de eigen kwetsuren.

Wanneer vrijwilligers worden ingezet als helper bij niet-sportieve activiteiten zoals een eetfestijn met publiek of bal wordt de dekking in Burgerlijke Aansprakelijkheid en persoonlijke verzekering verleend. De activiteiten dienen wel vooraf gemeld te worden aan nv Concordia – Gent (verzekeraar)

 

Daarnaast heeft Wielerclub WTC De Dorpsvrienden Uitbergen vzw nog een polis “Verenigingen en vzw Covers” lopende bij verzekeraar Belfius met polisnummer O-11/1609.201/00-B

 

   Vergoeding

Wielerclub WTC De Dorpsvrienden Uitbergen vzw betaalt in principe geen vergoedingen uit.

Indien zulks toch het geval is wordt de regelgeving van toepassing krachtens de wet van 03/07/2005 toegepast en de vooropgestelde “forfaitaire onkostenvergoedingen” gerespecteerd. Op01.07.2022 zijn volgende maximum bedragen van toepassing :  33,84 €/dag – 1473,37  €/jaar – 0,4170 €/km (auto) – 0,25 €/km (fiets). Op 1 juli van het lopende jaar worden in principe  de officiële bedragen km – vergoeding herzien. (*)
 

Gedragscode

Van de vrijwillige medewerkerwordt verwacht zich loyaal op te stellen tegenover de vereniging en het bestuur, alsook geen handelingen te stellen die het imago van de wielersport en de vereniging noch dit van de KBWB/Belgian Cycling vzw en Cycling Vlaanderen vzw kunnen schaden.

 

 De Raad van BestuurWielerclub WTC De Dorpsvrienden Uitbergen vzw is sinds 01.01.2023 als volgt samengesteld:

  • voorzitter :De Wilde Tom  
  • ondervoorzitter : Alexander Hoogewijs
  • penningmeester :Duquet Marc 
  • secretaris :Duquet Marc
  • bestuurders : Roels Gert - Roels Johan

               

In de Algemene vergadering van de vzw zijn opgenomen als werkelijke leden met stemrecht : Van Boven Jurgen – Van Acker Eric 

als toegetreden leden zonder stemrecht : alle actieve  wielertoeristen met vergunning voor het lopende kalenderjaar opgenomen. 

Als commissarissen zijn aangesteld : Peelman André (extern) – Van Acker Eric (wielertoeristen)

 

De ledenlijst Wielerclub WTC De Dorpsvrienden Uitbergen vzw en de lijst van medewerkers-seingevers wordt jaarlijks aangepast en ligt ter inzage op het secretariaat.

 

Werd goedgekeurd door het Bestuur op datum van 28/11/2022 en bekrachtigd door de Algemene Vergadering van 12/12/2022, aangepast op 07/08/2022 met terugwerkende kracht van 01/07/2022

 

De Wilde Tom 

Voorzitter

 

(*)  Vanaf 01/07 wordt het bedrag van kilometervergoeding  (auto)  aangepast ingevolge nieuwe barema’s. 

Onze sponsors

De Dorpsvrienden © 2021 | All rights reserved