De club

Statuten

NAAM - ZETEL - DOEL – DUUR

Artikel 1

 1. De vereniging wordt genoemd "Wielerclub WTC De Dorpsvrienden – Uitbergen", afgekort "WC – WTC De Dorpsvrienden"
 2. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting 'vzw', met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.


Artikel 2
De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te "9290 Berlare (Uitbergen), Veerstraat 7b" gelegen in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde, en als administratieve zetel gekozen voor "Weidelandstraat 5 - 9290 Berlare (Uitbergen)"

Artikel 3

 1. De vereniging heeft tot doel
  1. Het organiseren van wielerwedstrijden, veldritten, cyclotochten en veldtoertochten
  2. Het organiseren van sport- en ondersteunende activiteiten met inzonderheid deze die verbonden zijn met de wielersport
  3. Het aanbieden van de gelegenheid om op een actieve en recreatieve wijze de wielersport, met in het bijzonder het wielertoerisme op een actieve wijze te laten beoefenen door zijn aangesloten leden
 2. Tot de concrete activiteiten waarmee het doel van de vereniging verwezenlijkt wordt, behoren onder meer wielerwedstrijden, veldritten, cyclotochten, veldtoertochten en andere niet nader vooraf te bepalen sponsoractiviteiten ten einde de nodige financiële middelen te verzamelen voor de ondersteuning van de werking.
 3. De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, en mag daartoe alle nodige roerende of onroerende goederen in huur of gebruik nemen, verwerven, bezitten en vervreemden.
 4. De vereniging mag ook op bijkomstige wijze zeker economische activiteiten uitoefenen, op voorwaarde dat de opbrengsten daarvan uitsluitend besteed worden aan het hoofddoel.


Artikel 4
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

LEDEN

Artikel 5
De werkende leden worden hierna 'leden' genoemd. Enkel zij hebben stemrecht op de algemene vergadering. De vereniging kan ook toegetreden leden aanwerven. Zij kunnen nooit stemrecht hebben in de algemene vergadering.

Artikel 6
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste 4 (vier) bedragen. De leden van de vereniging zijn de ondergetekende stichters en de leden aanvaard krachtens artikel 7.

Artikel 7

 1. Om lid te worden van de vereniging moet men:
  1. Akkoord gaan met de statuten van de vereniging
  2. Aanvaard worden door de Raad van Bestuur, bij volstrekte meerderheid van stemmen. De Raad van Bestuur beslist autonoom over elk verzoek tot opneming.
 2. De leden betalen geen bijdrage, behalve die leden die actief deelnemen aan het "wielertoerisme" betalen een jaarlijkse bijdrage.
  1. Het bedrag ervan wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene vergadering , maar mag nooit meer zijn dan 125,- (honderd vijfentwintig) euro.
  2. Bijkomend zijn de leden die actief deelnemen aan het "wielertoerisme" verplicht om een vergunning te nemen bij Wielerbond Vlaanderen vzw

Artikel 8

 1. Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag, uitsluiting of overlijden.
 2. Vrijwillig ontslag geschiedt door een gewone ontslagbrief, geadresseerd aan de voorzitter van de raad van bestuur.
 3. Een lid dat zijn bijdrage niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen.
 4. Uitsluiting kan alleen uitgesproken worden door de algemene vergadering met een tweederdemeerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
 5. Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, alsook de erfgenamen van een overleden lid, kunnen betaalde niet terugvorderen en hebben geen aanspraak op het bezit van de vereniging.
 6. Een lid dat zijn vergunning bij Wielerbond Vlaanderen vzw niet heeft aangevraagd en ook niet betaald wordt ambtshalve uitgesloten


Artikel 9
Toegetreden leden kunnen aanwezig zijn op de algemene vergadering, maar bezitten geen stemrecht. De rechten en plichten van de toegetreden leden worden bepaald door het huishoudelijk reglement.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 10
De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging. De toegetreden leden maken geen deel uit van de algemene vergadering.

Artikel 11

 1. De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
 2. De wijziging van de statuten
 3. De benoeming en afzetting van de bestuurders
 4. De benoeming en afzetting van de commissarissen
 5. De kwijting aan de bestuurders en commissarissen
 6. De goedkeuring van de begroting en de rekening
 7. De ontbinding van de vereniging
 8. De uitsluiting van een lid
 9. De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk


Artikel 12

 1. Er zullen jaarlijks ten minste 2 (twee) algemene vergadering gehouden worden op dag en uur te bepalen door de raad van bestuur. Alle leden moeten ertoe uitgenodigd worden.
 2. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden op initiatief van de raad van bestuur of op verzoek van ten minste één vijfde van de leden van de vereniging.
 3. De bijeenroeping geschiedt tenminste 8 dagen voor de vergadering bij gewone brief of per email, zowel voor de gewone als voor de buitengewone vergadering. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, alsook de agenda. De raad van bestuur moet elk onderwerp op de agenda plaatsen dat minstens 15 dagen voor de vergadering schriftelijk aangebracht wordt door minstens één twintigste van de leden.


Artikel 13
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Indien hij afwezig is, wordt hij voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Artikel 14
Ieder lid van de vereniging mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een volmachtdrager, voorzien van een geschreven machtiging, voor zover de gevolmachtigde zelf lid is van de vereniging. Ieder gevolmachtigde kan slechts één lid van de vereniging vertegenwoordigen.

Artikel 15

 1. De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die uitdrukkelijk op de agenda staan.
 2. In gewone gevallen kan de algemene vergadering geldig besluiten nemen met een eenvoudige meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Besluiten in verband met een statutenwijziging, uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding, kunnen slechts genomen worden mits de voorwaarden bepaald in de Wet van 27 juni 1921, in acht genomen worden. Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.
 3. De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een register en ondertekend door de voorzitter en de secretaris of penningmeester. Het verslag wordt aan alle leden bezorgd, uiterlijk tegen de bijeenroeping van de volgende algemene vergadering.


RAAD VAN BESTUUR

Artikel 16

 1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens 3 (drie) leden.
 2. Om tot bestuurder verkozen te worden moet men lid zijn van de vereniging, of een gemandateerde vertegenwoordiger van het lid, indien deze een rechtspersoon is.
 3. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.


Artikel 17
De bestuurders worden verkozen voor een termijn van onbepaalde duur

Artikel 18
De raad van bestuur kiest in zijn schoot een voorzitter, secretaris, penningmeester.

Artikel 19

 1. De raad van bestuur
  1. bestuurt, vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging, zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.
  2. Hij treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.
  3. Hij is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van bestuur en van beschikking, met inbegrip van het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen en van het hypothekeren, van het lenen en uitlenen, voor om het even welke termijn, van alle handels- en bankverrichtingen, van het opheffen van hypotheken.
 2. Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de algemene vergadering, worden uitgeoefend door de raad van bestuur.


Artikel 20

 1. De raad van bestuur kan zijn bevoegdheid geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer bestuurders, in het bijzonder wat betreft het dagelijks bestuur van de vereniging en het gebruik van de maatschappelijke handtekening aan dit bestuur verbonden. Deze delegatie is op ieder ogenblik herroepbaar.
 2. Om tegenover derden de vereniging te vertegenwoordigen en te verbinden, is nodig en volstaan de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders, behalve in de administratieve dossiers waar enkel een handtekening van de secretaris volstaat.


Artikel 21
De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht.

Artikel 22

 1. De raad van bestuur vergadert minstens 6 (zes) maal per jaar.
 2. De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurder. De oproeping gebeurt schriftelijk, tenminste acht dagen op voorhand en vermeldt dag, uur, plaats en agenda.
 3. De raad van bestuur kan slechts geldig vergaderen wanneer de helft van de bestuurders aanwezig is. Iedere bestuurder beschikt over één stem.. Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen.. Een bestuurder mag echter niet over meer da één volmacht beschikken. De besluiten van de raad van bestuur moeten goedgekeurd worden door tenminste de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
 4. Van elke vergadering van de raad van bestuur wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de voorzitter en de secretaris of penningmeester en aan de bestuurders bezorgd wordt, uiterlijk tegen het bijeenroepen van de volgende vergadering.


DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 23

 1. Het boekjaar loopt van 01 januari tot 31 december
 2. Elk jaar moet de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering rekenschap geven over zijn beleid tijdens het afgelopen dienstjaar. De raad stelt de rekening vast van het vorig jaar en maakt de begroting op voor het volgend jaar. Beide worden elk jaar, en ten laatste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering.


Artikel 24

 1. Tot de ontbinding van de vereniging zal beslist worden door de algemene vergadering op de wijze vastgelegd door de wet.
 2. In geval van ontbinding van de vereniging wordt het overblijvend actief, na het vereffenen van de schulden en het aanzuiveren van de lasten, overgedragen aan een gelijkaardig doel, aan te duiden door de algemene vergadering.


Artikel 25
De vereniging (geregistreerd bij KBWB onder het stamnummer 72007013) en zijn leden onderschrijven alle bepalingen en regelgevingen die van toepassing zijn binnen de Kon. Belgische Wielrijdersbond (KBWB) en Wielerbond Vlaanderen (WBV).

Artikel 26
Voor alles wat door deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de Wet van 27 juni 1921 van toepassing.

Onze sponsors

De Dorpsvrienden © 2021 | All rights reserved