Intern reglement

 

Wielerclub WTC De Dorpsvrienden Uitbergen vzw

 

INTERN REGLEMENT

Artikel 1 Algemene bepalingen

1.          De vereniging genaamd Wielerclub WTC De Dorpsvrienden Uitbergen vzw is opgericht op 01/08/2012  en is gevestigd te Veerstraat 7b – 9290 Berlare (vanaf 08/03/2017)
2.          Het huishoudelijk  reglement is van toepassing in onverbre­kelijke samen­hang met de meest recente versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de griffie van de rechtbank van koophandel zijn neergelegd.

Artikel 2 Leden

1.          De vereniging bestaat uit: leden, bestuurders en actieve wielertoeristen, zijnde werkende en niet werkende leden .

Artikel 3 Ereleden

1.          Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdien­stelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur de titel van erelid verkregen hebben. Zij hebben geen verplichtin­gen meer jegens de verenigen maar, zij hebben echter wel alle rechten van de leden. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel
            "ere­ voorzitter" is verleend.

Artikel 4 Het lidmaatschap

1.          De aanmelding gebeurt door invulling, dagtekening en onder­tekening van een door de secretaris te verstrekken aan­mel­dingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboor­tedatum, tele­foonnummer. Voor jeugdleden dient het formu­lier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegen­woordi­ger.
2.          De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastge­steld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.
3.          Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de sportfederatie Cycling Vlaanderen vzw waaronder de club ressorteert.

lees meer