Intern reglement-vervolg

Artikel 5 Een veilige sportomgeving

 

Een veilige sportomgeving is essentieel om alle leden vrijuit en ongestoord te laten deelnemen aan de activiteiten. Onze sportvereniging engageert zich daarom om:

  1. al haar leden, bestuurders en vrijwilligers maximaal te beschermen door het afsluiten van de nodige verzekeringen,
  2. te streven naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en seksuele intimidatie,
  3. sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen en verwacht dat ook van al haar leden,
  4. te werken aan een fysiek veilige omgeving waarin elke lid zich veilig kan bewegen,
  5. een open sfeer te creëren waarin naar iedereen geluisterd wordt,
  6. op een gezonde en medisch verantwoorde manier te sporten.

 

Artikel 6 Rechten en plichten van leden

Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten:
1.          Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvan­gen.
2.          Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
3.          Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenver­ga­deringen.
4.          Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
5.          Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behan­delen of te onder­zoe­ken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoe­ken en over het resultaat van de behandeling en/of het onder­zoek bericht te geven aan het lid dat het voor­stel, de klacht of de wens heeft ingediend.
6.          Zij hebben de plicht het be­stuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
7.          Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contribu­tie.
8.          Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en daarnaast ook van de richtlijnen opgesteld door de federatie.
9.          Leden wielertoeristen aanvaarden onvoorwaardelijk het clubreglement dat jaarlijks wordt vastgelegd

Artikel 7 Straffen

1.          In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
2.          Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het begin­sel van hoor en weder­hoor, naast een straf welke aan een speler of ander lid wordt gegeven door de tuchtcommissie van de federatie, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.
3.          Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffen­de lid een beroepsmoge­lijkheid bij de algemene vergadering van de vereni­ging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhan­gig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangete­kend schrij­ven te richten aan de secretaris van de vereni­ging.
4.          Leden die het imago, de belangen, de doelstellingen…. van de club beschadigen kunnen met onmiddellijke ingang worden uitgesloten bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Op dat moment van stemming zijn alle werkende en niet-werkende leden van de vereniging stemgerechtigd.

Artikel 8 Clubkleuren

Het clubkleuren van de vereniging bestaat uit en/of een variant van de basiskleur “zwart” aangevuld met een andere wisselende basiskleur

Artikel 9 Bestuur

1.       Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een pen­ning­meester en tenminste één ander lid, die allen meerderjarig moeten zijn.
2.       Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde  in de statuten, elders in het huishoudelijk regle­ment of in andere reglementen:
          a.       de algemene leiding van zaken;
          b.       de uitvoering van de door de algemene vergade­ring genomen beslui­ten;
          c.       het toezicht op de naleving van de statuten en regle­men­ten;
          d.       benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoe­ve van de vereniging.
3.       Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per kwartaal. Daarenbo­ven verga­dert het be­stuur zo dikwijls als de voorzitter of tenmin­ste 3 (tenzij anders in de statuten is bepaald) leden van het be­stuur zulks wensen.
4.       Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de be­stuursle­den te zijn, terwijl een verga­dering op verzoek van be­stuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
5.       Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de be­stuursleden aanwezig is.

Artikel 10 Bestuur

1.       De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het bestuur. Het bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuurs­vergade­ring kunnen worden uitgesteld. Het bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende be­stuurs­vergade­ring mede.
2.       Taken van de voorzitter:
          a.       geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele vereni­gingsleven;
          b.       is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woord­voer­der, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurs­lid heeft overge­dragen.
3.       Taken van de secretaris:
          a.       voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, onderte­kent alle van hem uitgaande stukken, is ver­plicht afschriften ervan te houden en deze evenals de inge­komen stukken te bewaren.
          b.       heeft het beheer over het archief en is aan­sprakelijk voor goederen die hem vanuit de vereniging zijn toever­trouwd;
          c.       zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
          d.       zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvul­lin­gen in de statuten en reglementen;
          e.       houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de na­men en adres­sen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgeno­men.

4.       Taken van de penningmeester:
          a.       beheert de gelden van de vereniging;
          b.       zorgt voor het innen van de aan de vereniging toeko­mende gel­den en draagt zorg voor alle door het be­stuur en de algeme­ne vergadering goedge­keurde uitgaven;
          c.       houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
          d.       voert de briefwisseling, voor zover deze be­trekking heeft op de uitvoe­ring van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde ta­ken, ondertekent alle van hem uitgaande stuk­ken, is verplicht afschrif­ten te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder ge­noemde taken betrekking hebben­de ingekomen stukken te bewaren;
          e.       brengt in de algemene vergadering verslag uit van de finan­ciële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelo­pen vereni­gingsjaar en een begroting voor het komende verenigings­jaar.

Artikel 11 Bestuursverkiezing

1.       Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkie­zing af, doch elk mandaat kan stilzwijgend verlengd worden indien hier tegen geen bezwaar wordt gemaakt noch door andere bestuurders, leden, of betrokkene.
2.       Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te onder­tekenen door tenminste drie (of meer: naar keuze) stemgerech­tigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereid­heidsverklaring van de desbetreffende kandidaat eventu­eel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.
3.       Een clublid die ook één van de hoofdsponsors is van de club (bv. kledijsponsor) kan enkel deel uit maken van het Bestuur met raadgevende stem (mits voorafgaand unaniem akkoord van alle effectieve leden van de Algemene vergadering van de vzw)

Artikel 12 Kostenvergoedin­gen

Het bestuur is bevoegd om aan de leden gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden.

Artikel 13 Gebouwen van de vereniging

1.       De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
2.       Er wordt geopteerd om geen clubhuis te verwerven, noch op te richten. Voor alle initiatieven van de club zal gebruikt gemaakt worden van infrastructuur van derden.

Artikel 14 Wedstrijden

1.       Leden die aan recreatieve of competitieve wedstrijden deelnemen dienen in de voorge­schreven kleding te verschijnen.

Artikel 15 Sponsoring

Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

Artikel 16 Wijziging van het huishoudelijk reglement

1.       Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
2.       Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedra­gen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden . Bovendien wordt de voorgestel­de wijziging van het huis­houde­lijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergade­ring in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezon­den.
3.       Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenmin­ste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroe­pen en gehou­den waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 17 Slotbepalingen

1.       Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
2.       Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig moge­lijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.

          Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit regle­ment treden in werking 14 dagen na het ver­schij­nen van de tekst op de website.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de datum van 16/12/2019.
 

Namens het bestuur van de vereniging.

De voorzitter:                                                     De clubsecretaris:

De Wilde Tom                                                    Duquet Marc

terug